OM OSS

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretariat, VIKS, er et interkommunalt samarbeid organisert etter Kommunelovens § 27 som egen juridisk enhet.
Selskapets eiere er Vestfold fylkeskommune sammen med kommunene Hof, Holmestrand, Horten, Lardal, Larvik, Nøtterøy, Re, Sande, Tjøme og Tønsberg.

Vedtekter
Etiske retningslinjer

Formål
Formålet med selskapet er å utøve sekretariatfunksjon for deltakernes kontrollutvalg, slik det framgår av kommuneloven og forskrifter om kontrollutvalg. Selskapet kan også utføre oppdrag for andre kommuner/fylkeskommuner.

Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner § 20
Kommunestyret eller fylkestinget skal sørge for at kontrollutvalget har sekretariatsbistand som til enhver tid tilfredsstiller utvalgets behov. Sekretariatet skal påse at de saker som behandles av kontrollutvalget er forsvarlig utredet og at utvalgets vedtak blir iverksatt. Sekretariatet skal være uavhengig av kommunens eller fylkeskommunens administrasjon og av den eller de som utfører revisjon for kommunen eller fylkeskommunen. Sekretariatsfunksjonen kan ikke legges til kommunens eller fylkeskommunens administrasjon.

Den som utfører revisjonsoppgaver for den aktuelle kommunen eller fylkeskommunen, kan ikke utøve sekretariatsfunksjoner for kontrollutvalget. Det samme gjelder medlemmer av kontrollutvalget eller kommunestyret eller fylkestinget i den aktuelle kommunen eller fylkeskommunen. Den som utfører sekretariatsfunksjon for kontrollutvalget er direkte underordnet kontrollutvalget og skal følge de retningslinjer og pålegg som utvalget gir. Administrasjonssjefen har innenfor kontrollutvalgets myndighetsområde ikke instruksjons- eller avgjøringsmyndighet overfor sekretariatet.

Administrasjon
Selskapet er lokalisert på Revetal i Re kommune og har 3 ansatte:
Daglig leder Orrvar Dalby
Rådgiver Heidi Wulff Jacobsen
Rådgiver Anja Ottervang Eriksen

 

Styret
Styret består av en representant fra hvert kontrollutvalg som VIKS betjener,
totalt 12 styremedlemmer:

Jan Nærsnes, leder – Horten kommune
Terje Fuglevik, nestleder – Nøtterøy kommune
Heidi Ørnlo – Vestfold fylkeskommune
Gjert Gjertsen – Larvik kommune
Lars Egeland – Tønsberg kommune
Jon Henrik Grindlia – Andebu kommune
Olav Bjørnli – Hof kommune
Stig Atle Vange – Holmestrand kommune
Ulf Lund Halvorsen – Re kommune
Aleksander Leet – Sande kommune
Dag Erichsrud – Tjøme kommune
Ivar Dillan – Lardal kommune

Styrets funksjonstid er på fire år.